Ko vam je pomembno lastništvo.

S plačilom zadnjega obroka poravnate vse obveznosti in postanete lastnik vozila. Vozilo lahko v času financiranja uporabljate neomejeno. Višina obroka je odvisna od trajanja pogodbe (od 12 do 84 mesecev) in vplačanega pologa. Prenos lastništva ob plačilu zadnjega obroka in po ureditvi prenosa lastništva v registru motornih vozil.

Ponudba, ukrojena po meri

Finančni leasing je lahko natančno prilagojen vašim potrebam in finančnim zmožnostim (z izbranim obdobjem financiranja in lastnim kapitalskim vložkom). Na podlagi amortizacijskega načrta ste vedno seznanjeni s preostankom dolga in možnostjo predčasnega odplačila.

Fiksni mesečni obroki 

Zagotavljamo vam fiksne mesečne obroke za vso dobo trajanja pogodbe o financiranju. Zagotovilo velja do 84 mesecev.

Prednost: stroške vašega vozila se da dobro preračunati.

Variabilni mesečni obroki 

Omogočamo vam možnost izkoristiti ugodne pogoje na finančnih trgih.

Pri finančnem leasingu z variabilno obrestno mero, se obrestna mera prilagaja tržnim nihanjem EURIBOR-ja v trimesečnih intervalih.

V primeru, ko je v pogodbi dogovorjena obrestna mera sestavljena iz 3 mesečnega EURIBOR-ja in marže, se podatek o 3 mesečnem EURIBOR-ju pridobi iz spletne strani http://www.euribor-rates.eu/euribor-rate-3-months.asp. Opozarjamo, da se v primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), lahko občutno poveča skupni znesek, ki ga mora leasingojemalec plačati po pogodbi.«

Kaj je EURIBOR in kako vpliva na vaš finančni leasing?


EURIBOR je povprečna obrestna mera, po kateri si skupina izbranih evropskih bank med seboj posoja denar. Glede na ročnost  jih obstaja več, najbolj poznani so na primer 3-mesečni, 6-mesečni in 12-mesečni. Objavlja jih Reuters, nadzoruje pa Evropska bančna federacija. Nova vrednost EURIBOR-ja je objavljena vsak dan ob 11. uri dopoldne. Vrednost EURIBOR-ja se torej oblikuje na medbančnem trgu in posamezna banka ne more vplivati nanj. Več informacij o medbančni obrestni meri Euribor najdete na http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html

Prednosti za vas.

 • Možnost izbire fiksne ali variabilne obrestne mere

 • Možnost predčasnega zaključka pogodbe

 • Možnost spreminjanja pogojev financiranja (doba trajanja,…)

 • Na podlagi amortizacijskega načrta ste vedno seznanjeni s preostankom dolga in z možnostjo predčasnega odplačila.

 • Za podjetja finančni zakup oziroma finančni najem pomeni, da je predmet najema prikazan med sredstvi - aktiva bilance stanja. V enaki višini je prikazana obveznost do najemodajalca - pasiva bilance stanja. Obračunavanje amortizacije pomeni odhodek v izkazu poslovnega izida. Plačani obroki predstavljajo znižanje obveznosti in odhodke od financiranja.
 • ONLINE spletni portal »Moj Porsche Leasing« vam v vsakem trenutku omogoča vpogled v stanje finančnega leasinga

  Ukrojeno po meri.

  Postanem lastnik vozila.

  Višina obroka odvisna od trajanja pogodbe in pologa.

Naslednji korak:

Želite vedeti še kaj so posebnosti finančnega leasinga plus?