Do lastnega vozila z nižjimi obroki.

V primerjavi s finančnim leasingom so ob nakupu enakega vozila obroki lahko nižji, lahko pa ostanejo enaki ob nakupu vozila višje vrednosti.

Pri finančnem leasingu Plus na začetku pogodbe določimo kolikšen bo neodplačan del glavnice po izteku izbranega obdobja. To imenujemo »ostanek vrednosti«, o načinu njegovega plačila pa se dogovorimo ob izteku pogodbe.

Višina obroka je odvisna od trajanja pogodbe (od 12 do 84 mesecev), vplačanega pologa, izbranega modela in motorne različice vozila ter dogovorjenih na leto prevoženih kilometrov. Prenos lastništva ob plačilu ostanka vrednosti in po ureditvi prenosa lastništva v registru motornih vozil.

 

Fiksni mesečni obroki 

Zagotavljamo vam fiksne mesečne obroke za vso dobo trajanja pogodbe o financiranju. Zagotovilo velja do 84 mesecev.

Prednost: stroške vašega vozila se da dobro preračunati.

Variabilni mesečni obroki 

Omogočamo vam možnost izkoristiti ugodne pogoje na finančnih trgih.

Pri finančnem leasingu z variabilno obrestno mero, se obrestna mera prilagaja tržnim nihanjem EURIBOR-ja v trimesečnih intervalih.

V primeru, ko je v pogodbi dogovorjena obrestna mera sestavljena iz 3 mesečnega EURIBOR-ja in marže, se podatek o 3 mesečnem EURIBOR-ju pridobi iz spletne strani http://www.euribor-rates.eu/euribor-rate-3-months.asp. Opozarjamo, da se v primeru dviga pogodbene obrestne mere, posledično spremembi referenčne obrestne mere (3 mesečni EURIBOR), lahko občutno poveča skupni znesek, ki ga mora leasingojemalec plačati po pogodbi.«

Kaj je EURIBOR in kako vpliva na vaš finančni leasing?


EURIBOR je povprečna obrestna mera, po kateri si skupina izbranih evropskih bank med seboj posoja denar. Glede na ročnost  jih obstaja več, najbolj poznani so na primer 3-mesečni, 6-mesečni in 12-mesečni. Objavlja jih Reuters, nadzoruje pa Evropska bančna federacija. Nova vrednost EURIBOR-ja je objavljena vsak dan ob 11. uri dopoldne. Vrednost EURIBOR-ja se torej oblikuje na medbančnem trgu in posamezna banka ne more vplivati nanj. Več informacij o medbančni obrestni meri Euribor najdete na http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html

Prednosti za vas.

 • Možnost izbire fiksne ali variabilne obrestne mere
 • Možnost predčasnega zaključka pogodbe
 • Možnost spreminjanja pogojev financiranja (doba trajanja,…)
 • Na podlagi amortizacijskega načrta ste vedno seznanjeni s preostankom dolga in z možnostjo predčasnega odplačila
 • Primeren za stranke z omejeno boniteto.
 • Možnost podaljšanja financiranja, ker ob sklenitvi financiranja dogovorjeni ostanek vrednosti, poravnate tako, da sklenete novo financiranje.
 • Za podjetja finančni zakup oziroma finančni najem pomeni, da je predmet najema prikazan med sredstvi - aktiva bilance stanja. V enaki višini je prikazana obveznost do najemodajalca - pasiva bilance stanja. Obračunavanje amortizacije pomeni odhodek v izkazu poslovnega izida. Plačani obroki predstavljajo znižanje obveznosti in odhodke od financiranja.
 • ONLINE spletni portal »Moj Porsche Leasing« vam v vsakem trenutku omogoča vpogled v stanje finančnega leasinga

Različne možnosti ob zaključku pogodbe:

 • plačilo ostanka vrednosti v enkratnem znesku
 • sklenitev nove pogodbe o financiranju za preostanek vrednosti
 • stranka se s trgovcem dogovori za nakup novega vozila, ostanek vrednosti se poplača z odprodajo obstoječega vozila, morebitno razliko pa se lahko uporabi kot polog pri nakupu novega vozila.

  Ukrojeno po meri.

  Postanem lastnik vozila.

  Višina obroka odvisna od trajanja pogodbe, pologa, modela, motorja in prevoženih kilometrov.

  Fleksibilen zaključek pogodbe.

Naslednji korak:

Želite vedeti več o naših vzdrževalnih produktih in storitvah?